Odds Advice & Mediation
Telefoon +31 (0)10 307 36 83
E-mail: info@oddsadvice.nl

Algemene voorwaarden Odds Advice & Mediation

Artikel 1 – Odds Advice & Mediation

1.1 Odds Advice & Mediation B.V. (“ODDS”), kantoorhoudend te Berkel & Rodenrijs, is een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die ten doel heeft het verstrekken van juridisch advies in de
ruimste zin des woords, alsook het verstrekken van mediation.
1.2 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van ODDS doch alsmede alle andere personen die voor ODDS werkzaam zijn of ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden voor ODDS werkzaam waren respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door ODDS zijn ingeschakeld respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten ODDS wettelijk aansprakelijk zou kunnen zijn (“beding ten behoeve van derden”).

Artikel 2 – De overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die tot stand komen tussen een opdrachtgever en Odds (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen), alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht.
2.2 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand tussen een opdrachtgever en Odds. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon werkzaam bij Odds zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407, lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 Na overleg met de opdrachtgever bepaalt Odds door wie de opdracht onder haar verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd. In geval van belet of ontstentenis van medewerkers staat het Odds vrij de opdracht door (een) andere medewerker(s) te laten uitvoeren.
2.4 Odds zal de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen wanneer het dossier wordt gesloten. Het dossier zal gedurende 5 jaar nadien worden bewaard in een toereikende (archief)ruimte, danwel digitaal dossier.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

3.1 Indien de uitvoering van een opdracht door Odds mocht leiden tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de toepasselijke
aansprakelijkheidsverzekering van Odds wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico dat Odds in het desbetreffende geval in verband met die aansprakelijkheidsverzekering draagt.
3.2 In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel
3.1 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van Odds voor directe schade in geen geval meer bedragen dan 2x het gedeclareerde en betaalde honorarium in de desbetreffende zaak, zulks evenwel met een maximum van € 100.000,--.
3.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
3.4 Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Odds dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend, doch uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na afloop van de behandeling van de desbetreffende zaak.
3.5 De uitvoering van de overeenkomst van opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst van opdracht, noch aan de verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken. Odds aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever.

Artikel 4 – Inschakeling van derden

4.1 De keuze van door Odds in te schakelen derden (waaronder, maar niet beperkt tot andere juristen, advocaten, mediators en deurwaarders) zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden na overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de zorgvuldigheid, die redelijkerwijs van Odds verwacht mag worden. Odds draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop door haar ingeschakelde derden hun werkzaamheden uitvoeren en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Odds.
4.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever van Odds willen beperken, is Odds bevoegd een dergelijk beding te aanvaarden zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever.

Artikel 5 – Wwft

5.1 Odds is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gehouden bij de Financial Intelligence Unit (FIUNederland) melding te maken van ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet.
5.2 Odds is op grond van de Wwft eerst bevoegd de werkzaamheden aan te vangen na afsluiting van de in die wet beschreven procedure ter identificatie van de cliënt en eventuele uiteindelijke belanghebbende.
5.3 Odds zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wwft, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Odds.
5.4 Odds zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met het feit dat Odds de identificatieprocedure als bedoeld in de Wwft nog niet heeft kunnen afronden, tenzij
sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Odds.

Artikel 6 – Vrijwaring door opdrachtgever voor aanspraken van derden

6.1 De opdrachtgever vrijwaart Odds, alsmede alle personen als bedoeld in artikel 1.2 ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door Odds ten behoeve van de opdrachtgever zijn uitgevoerd.
6.2 De opdrachtgever vrijwaart Odds, alsmede alle personen als bedoeld in artikel 1.2 ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Odds.

Artikel 7 – Tarieven en betaling

7.1 Odds heeft het recht de door haar gehanteerde uurtarieven periodiek (per 1 januari van ieder jaar) en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of openbaar vervoer te wijzigen. De opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk schriftelijk worden geïnformeerd over een wijziging van de uurtarieven en/of de reiskostenvergoeding.
7.2 Indien de wijziging als bedoeld in het vorige artikellid een verhoging inhoudt van meer dan 15% of indien een verhoging plaatsvindt binnen twee (2) maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen de opdrachtgever en Odds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende brief. Het recht de overeenkomst te ontbinden vervalt op de 15e dag na de schriftelijke bekendmaking van de verhoging.
7.3 Het honorarium ter zake van de door Odds verrichte werkzaamheden zal worden vastgesteld aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de door Odds gehanteerde uurtarieven. Daarnaast worden aan opdrachtgever in rekening gebracht een vaste opslag voor kantoorkosten ad 5% van het honorarium, (indien van toepassing) omzetbelasting en eventuele verschotten (zoals griffiegelden, deurwaarderskosten, etc.). Het honorarium en overige kosten zullen in beginsel een maal per maand over de onmiddellijk daaraan voorafgaande maand aan opdrachtgever worden gefactureerd, voorzien van een deugdelijke specificatie.
7.4 Odds is bevoegd om, alvorens de werkzaamheden in verband met de overeenkomst aan te vangen, betaling van een voorschot te verlangen. Het voorschot zal worden verrekend met de laatste factuur die in de desbetreffende zaak aan
opdrachtgever zal worden verzonden.
7.5 Betaling van de facturen van Odds dient – zonder enige korting, opschorting of verrekening – plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren van opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Odds kenbaar te worden gemaakt, onder betaling van het niet-betwiste deel van de factuur.
7.6 Odds is in ieder geval gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten wanneer facturen ouder dan 60 dagen niet zijn voldaan, overeengekomen voorschotnota’s of tussentijdse declaraties niet zijn voldaan, het kredietrisico op een opdrachtgever als te hoog wordt ingeschat of de continuïteit van de bedrijfsvoering van een opdrachtgever onvoldoende zeker is. In geval van een opschorting van de werkzaamheden door Odds wordt zulks schriftelijk aan de opdrachtgever medegedeeld.
7.7 De opdrachtgever verleent Odds, alsmede de Stichting Derdengelden hierbij uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming om – behoudens tijdig schriftelijk bezwaar als bedoeld in artikel 7.5 – eventuele voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Odds verschuldigd is. Tevens verleent de opdrachtgever hierbij uitdrukkelijke toestemming aan de notarissen ingeschakeld door Odds om het uitkeerbare aandeel in het saldo op de kwaliteitsrekening (als bedoeld in artikel 25 van de Wet op het Notarisambt), waartoe de opdrachtgever gerechtigd is, te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Odds verschuldigd is.
7.8 Odds is gerechtigd om in geval van declaraties welke 90 dagen na factuurdatum onbetaald gebleven zijn, buitengerechtelijke kosten ad 15% van het te incasseren bedrag in rekening te brengen met een minimum van € 150,--. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van door Odds aan de opdrachtgever verzonden facturen komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 8 – Klachten

8.1 In geval van een klacht van een opdrachtgever over de uitgevoerde werkzaamheden, dient deze schriftelijk te worden ingediend bij Odds ter attentie van het bestuur. Het bestuur van Odds zal na bestudering van de klacht en het dossier zo spoedig mogelijk in overleg treden met de opdrachtgever om te bezien op welke wijze de klacht kan worden opgelost.
8.2 Ingeval van een aansprakelijkstelling door een opdrachtgever terzake van door Odds uitgevoerde werkzaamheden, dient deze aan Odds ter attentie van het bestuur te worden gericht. Odds zal deze aansprakelijkheid doorleiden naar haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

Artikel 9 – Diverse onderwerpen

9.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Odds is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Ten aanzien van geschillen zal eerst worden gekozen voor mediation, alvorens deze aan een bevoegde rechter voor te leggen. Indien het mediation traject geen oplossing biedt, zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Odds is ingeschreven. Niettemin heeft Odds het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever voor te leggen.
9.3 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van enig verschil in inhoud of interpretatie tussen beide sets van algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.

Download HIER de algemene voorwaarden als PDF bestand.

Download HIER het privacy reglement als PDF bestand.