Odds Advice & Mediation
Telefoon +31 (0)10 307 36 83
E-mail: info@oddsadvice.nl

Disclaimer

Ondanks dat bij de realisatie en het bijhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is/wordt betracht, kan niet geheel worden voorkomen dat de op de website vermelde informatie verouderd, onvolledig of onjuist is. De website bevat algemene informatie of mogelijk fragmenten van informatie, ten aanzien waarvan uitgebreidere informatie of advies kan worden ingewonnen bij Odds. Odds is derhalve nimmer aansprakelijk voor (rechts)gevolgen voortvloeiend uit (rechts)handelingen verricht op basis van de (gefragmenteerde) informatie, documentatie dan wel activiteiten vermeld op deze website.

Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen/servers die door derden worden gehouden, beheerd of worden bijgewerkt, over welke derden Odds noch zeggenschap heeft noch controle kan uitoefenen. Odds is dan ook nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk ingeval van onvolledigheid, onnauwkeurigheid, onjuistheid, onveiligheid, etc. van (de informatie op) deze informatiebronnen/servers.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Odds of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Odds.


Voor schriftelijke toestemming of nadere informatie kunt u terecht bij:

Odds Advice & Mediation
Leeuwenhoekstraat 1
2652 XL Berkel & Rodenrijs